הסכם השכרה – תנאים והגבלות

תנאים ומגבלות להשכרת שירותים

מבוא:

1.   מבצע ההזמנה באתר (להלן: מזמין השירות) מצהיר כי הוא הבעלים של החברה/העסק ו/או ניתנה לו ההרשאה לבצע את ההזמנה בשם החברה/העסק ו/או אדם אחר ומילא את הפרטים מלאים, נכונים ומדויקים ואין כל מניעה באשר היא להזמין את השירות.

2.   הגשת מידע כוזב ו/או ללא הרשאה כדין הנה עבירה פלילית. נגד העושה כן, ינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין כל נזק שיגרם "פוטוגרפר ישראל".

3.   חברה ו/או עסק ו/או אדם כפי שמופיע תחת "שם החברה (שם לחיוב)" ב-"טופס הזמנת השכרה של הסטודיו/אולפן" (להלן: השוכר).

4.   הסטודיו לרבות כל הציוד בו (להלן: הסטודיו) בבעלות של "פוטוגרפר ישראל" ע.מ. 031923881 (להלן: המשכיר).

5.   השוכר מודע לכך שהפרת חלקים מהסכם זה כרוכה  בקנס כספי בסך 500 ₪ (להלן: הקנס).

6.   הזמנה זו הינה ההסכם הסופי והמחייב בין הצדדים.

7.   טרום ההזמנה, השוכר רשאי (ואף מומלץ) לבקר בסטודיו (בתיאום מראש בלבד) לבדוק שהסטודיו והציוד המושכר מתאימים לצרכיו.

8.   השוכר מצהיר כי בטרם בצע את ההזמנה, בדק את  הסטודיו ו/או הציוד המושכר, ומצא אותם מתאימים לצרכיו  ואין לו כל טענה בנושא זה.

מועד ההשכרה והשירותים:

9.   תאריך ההשכרה לחיוב יהיה בתאריך אותו הזמין השוכר ו/או מזמין השירות בטופס הזמנה זה.

10. שעת תחילת ההשכרה ו/או מתן השירותים תחושב לפי "שעת התחלה" שהשוכר הזמין בטופס הזמנה זה.

11. שעת סיום ההשכרה ו/או מתן השירותים תחושב לפי שעת הסיום בפועל בו השוכר ו/או כל מי שמטעמו עזבו את הסטודיו.

12. כניסת השוכר לסטודיו תתאפשר אך ורק עם תחילת שעת ההשכרה בהזמנה.

13. היה ולא פינה השוכר ו/או מי מטעמו את הסטודיו בתום שעת הסיום שהזמין בהזמנה זו ולא ניתנה לו אפשרות להארכת משך ההשכרה ו/או לא קיים את הסעיף 58 בהסכם זה, יחויב השוכר בקנס וזאת בנוסף לעלות השכירות בפועל, וזאת עבור כל שעה ו/או חלק ממנה עד לפינוי הסטודיו בפועל.

החזרת הסטודיו בתום ההזמנה

14. השוכר יחזיר את הסטודיו נקי ומסודר כפי שקיבל אותו. היה ולא עשה כן, יחויב השוכר בקנס.

15. בחר השוכר לסיים את הצילומים טרום המועד שנקבע, יעדכן את המשכיר בכך ויפעל על פי הנחיותיו בלבד.

שעות נוספות ו/או ציוד נוסף:

16.  הזמנת השכרה ו/או שירותים נוספים מעבר לקבוע בהזמנה, יתאפשרו בהתאם לזמינות הסטודיו וזמינות הצוות ונתון לשיקול דעתו הבלעדי של המשכיר.

17. מחירון הארכת השכרה:

17.1            שעת השכרה נוספת– 250 ₪

17.2            שעת צלם ומצלמה נוספת -250 ₪

17.3            שעת מאפרת נוספת -250 ₪

17.4            שעת ליווי מקצועי נוספת –  250 ₪

17.5            שעת מפעיל טלפרומפטר נוספת- 100 ₪

 

18. השכרת ציוד ו/או שירותים נוספים תתאפשר בהתאם לזמינותם, ולפי התעריף הקבוע באתר האינטרנט של הסטודיו (להלן: האתר).

19. תשלום התוספת עבור ההשכרה ו/או השירותים הנוספים ו/או הציוד הנוסף ישולם על ידי השוכר עד לסוף יום ההשכרה, במזומן ו/או בהעברה בנקאית ו/או באפליקציית  bit.

20. המחירים הינם עבור שעת השכרה ו/או שירות נוספת או חלק ממנה.

ביטול או דחיית מועד ההשכרה ו/או השירותים:

21. המשכיר רשאי לבטל הזמנה/ ההשכרה בכל עת.

22. השוכר רשאי לשנות את מועד ההשכרה בהתאם לזמינות הסטודיו או לבטל את ההזמנה עד 3 ימי עסקים לפני מועד ההשכרה בהזמנה, וזאת ללא כל עלות.

23. ככל והופקד פיקדון כלשהו ו/ או בוצע תשלום מראש, תועבר דרישה לחברת הסליקה להשבת הסך ששולם/ הופקד תוך 5 ימי עסקים מקבלת הודעת הביטול.

24. ביטול או שינוי מועד השכירות יעשה בכתב לכתובת הדוא"ל [email protected].

25. כל שינוי או ביטול לאחר מועד זה, יחויב ב-50% מעלות ההשכרה והשירותים הנלווים.

26. ביטול ההשכרה בהתראה של פחות מ-24 שעות יחויב ב-50% מעלות ההשכרה והשירותים הנלווים ולא פחות מ- ₪700.

27. במקרה שהשוכר בחר לשנות את ההזמנה (לפי סעיף 22 בהסכם), החיוב יקבע לפי התעריף העדכני באתר.

אחריות נזיקית:

נזק לציוד ו/או למקום:

28. השוכר הינו האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם לציוד ו/או לסטודיו בזמן ההשכרה.

29. השוכר הינו האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרום על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, בכל מתחם הבניין וזאת בכל משך שהותו ו/או מי מטעמו בבניין.

30. היה ונגרם נזק, ידאג השוכר לתקנו לאלתר ולהשיב את המצב לקדמותו, לא יאוחר מ-5 ימים ממועד ההשכרה.

31. היה ולא עשה זאת ו/או לא ניתן לתקן הנזק, יישא  השוכר בכל העלויות הכרוכות בהשבת המצב לקדמותו.

32. השוכר יעביר את עלויות התיקון באופן מידי למשכיר.

33.  כל יום של עיכוב בתשלום, יחויב השוכר בנוסף לאמור לעיל, בעלות השכרת הציוד שניזוק וזאת עד לקבלת ציוד מתוקן או חדש.

34. היה והנזק שנגרם פוגע בהמשך פעילות הסטודיו, יחויב השוכר בדמי שכירות יומיים בהתאם להשכרת "One Day" באתר, וזאת עד לתיקון הציוד ו/או הנזק או שהשוכר סיפק למשכיר ציוד חדש זהה לזה שניזוק.

35. על כל מטר של רקע נייר שנהרס (ייספר מתחילת האזור שנהרס ועד לתחילת הרקע) כתוצאה משימוש (לכלוך שלא ניתן להסרה ו/או קמט ו/או קרע) ישלם השוכר למשכיר תוספת של 70 ₪.

36. היה ונגרם נזק (לכלוך שלא ניתן להסיר ו/או קרע ו/או כל דבר אחר) לרקע הבד הירוק ו/או השחור ישלם השוכר למשכיר עלות רכישת בד חדש (בד ירוק 5000 ₪, בד שחור 1500 ₪). וזאת עד לסוף יום ההשכרה.

37. במקרה ולא יהיה ניתן להשתמש בבד שניזוק, יפצה השוכר את המשכיר בסכום של השכרה יומית"”One Day כפי שמופיע באתר, וזאת עבור כל יום עד לקבלת הבד החדש.

לימבו (חיבור מעוגל בין הקירות לרצפה ובין שני הקירות):

38. בסטודיו קיים לימבו בצורת "ר", רוחב הקיר המרכזי עם הלימבו הינו כ-7 מ' ורוחב הקיר הצדדי עם הלימבו הינו כ-4 מ'.

39. הלימבו עשוי דיקט ולכן הוא מאוד עדין לשבר ו/או סדק.

40. חל איסור מוחלט להתקרב ללימבו (אין להתקרב חצי מטר מקירות האולפן).

41. השוכר ו/או מי מטעמו שידרוך על הלימבו, או ישים עליו ציוד ו/או חפץ ו/או כל דבר אחר, יחויב בקנס, וזאת גם במידה ולא נגרם נזק כלשהו ללימבו.

42. היה ונגרם נזק ללימבו, יישא השוכר בעלות תיקון הנזק.

43. היה והנזק שנגרם פוגע בהמשך הפעלת הסטודיו, ישלם השוכר דמי שכירות יומיים כפי שמופיעים באתר וזאת עד לתיקון הנזק לשביעות רצון המשכיר.

הוצאת ציוד מהסטודיו:

44. אין להוציא ציוד מושכר מחוץ לסטודיו ללא קבלת אישור מראש ובכתב לכך.

45. היה והשוכר או מי מטעמו הוציא ציוד ללא היתר, הן אם הדבר נעשה במכוון והן אם לא, ידאג השוכר להחזירו במצב תקין כמו שהיה לפני תחילת ההשכרה, בהקדם ולא יאוחר מתום מועד ההשכרה בהזמנה.

46. בגין הוצאת ציוד ללא רשות מראש, ישלם השוכר קנס, זאת בנוסף לעלויות השכרת הציוד.

47. למשכיר עומדת הזכות לדרוש שהציוד שהושב ייבדק על ידי מעבדה מוסמכת והשוכר יישא בעלויות הבדיקה והתיקונים ככל וידרשו כאלו.

48. במקרה שלא הוגדר מחיר השכרת ציוד באתר, המחיר להשכרתו היומית יחושב לפי 5% מערכו של מוצר חדש זהה לזה שנלקח.

49. השבת ציוד תקול ו/או השבתו בחלוף 5 ימים ממועד ההשכרה, ישלם השוכר למשכיר ובאופן מידי את עלותו של ציוד חדש, כל זאת בתוספת דמי שכירות של 5 ימים.

50. היה ולא שילם השוכר למשכיר לאחר מועד זה את עלות הציוד החדש, ישלם השוכר למשכיר בנוסף לעלות זו גם את סכום השכרת הציוד שנלקח עבור כל יום, מיום לקיחתו ועד ולתשלום בפועל.

מפגעים:

עישון:

51. חל איסור מוחלט לעשן בכל מתחם הבניין לרבות הסטודיו, השוכר יהיה אחראי לדאוג שהוא ו/או מי מטעמו לא יפרו סעיף זה, היה והשוכר ו/או מי מטעמו הפר סעיף זה, יחויב השוכר בקנס. הקנס יהיה בנוסף לכל קנס שיינתנו על ידי הרשויות בגין הפרה זו.

52.  מובהר בזאת, ככל וישתו עלויות נוספות לרבות אך לא רק קנסות או בגין  הליך משפטי, יישא השוכר ו/או המפר מטעמו במלוא העלויות.

רעש:

53. הסטודיו מבודד וערוך לאפשר עבודה ללא הפרעה, היה וביום ההשכרה ישנה הפרעה שאינה בשליטתו של המשכיר, אשר יש בה לפגוע באיכות הצילומים או להשביתם, רשאי המשכיר על פי שיקול דעתו הבלעדי לאפשר לשוכר להחליף את יום ההשכרה ביום אחר. מובהר בזאת שאין הדבר מהווה התחייבות לעשות כן.

54. בכל מקרה, לא יינתן פיצוי כספי. אין המשכיר חב בעלויות נלוות החלות על השוכר בשל כך, לרבות השכרת ציוד וכוח אדם.

55. השוכר ידאג לשמור על השקט בסטודיו ובבניין.

56. הסטודיו נמצא בבניין משותף בשכנות לעסקים נוספים, השוכר לא יבצע כל פעולה שיש בה להפריע בכל צורה לאותם עסקים. הפרעה לרבות רעש מכל סוג וכל מטרד אחר שעולה לכדי הפרעה.

57. היה והמשכיר או מי מהשכנים בבניין או כל אדם אחר שיתלוננו על רעש שהשוכר או מי מטעמו יוצר, ידאג השוכר להפסקתו באופן מידי של רעש זה.

58. במקרה שבו השוכר לא שעה ל-3 בקשות להפסקת הרעש שבאחריותו, המשכיר רשאי לדרוש מהשוכר לסיים את ההשכרה והשירותים ולפנות את המקום באופן מידי.

59. במקרה זה, ישלם השוכר למשכיר את כל עלות ההשכרה והשירותים הנוספים שהזמין ולשוכר לא תהיה כל טענה בשל כך.

ביטוח והגבלת אחריות המשכיר:

60. מזמין השירות מתחייב בזאת לדאוג לכיסוי ביטוחי מלא עבור כל אדם ו/או ציוד בבעלותו לכל תקופת ההשכרה.

61. המשכיר לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל ציוד שהושאר בסטודיו לפני, באמצע ובתום מועד ההשכרה.

62. מוסכם בזאת כי היה ונשאר ציוד בסטודיו, ידאג השוכר לפנותו בהקדם, ולא יאחר מ-5 ימים ממועד ההשכרה.

63. לאחר מועד זה הציוד יועבר לבעלות המשכיר, ולשוכר לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המשכיר מכל מין וסוג שהוא.

64. השימוש בהליכון "ירוק" (ללא אמצעי בטיחות), הינו מסוכן, על כן, חובה להפעילו במשנה זהירות. כל תאונה ו/או נזק בשל הפעלה רשלנית הינה באחריותו המלאה של השוכר.  

הגבלת היצע שירותיו של המשכיר

65. המשכיר אינו מספק שירותים עבור  לקוחות המבצעים ניסוי בבעלי חיים, לקוחות מתחום תעשיית הנשק על כל רבדיו, לקוחות העוסקים בסחר בבני אדם, לקוחות העוסקים בתכנים פורנוגרפיים ולקוחות העוסקים בפעולה המנוגדת לחוק ולדין.

66. השוכר מצהיר ומתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו ו/או הלקוח שאליו מיועדת העבודה לא עוסקים במי מהעסקים והתעשיות שאוזכרו לעיל.

67. היה ויתברר כי אין כך הדבר, רשאי המשכיר לבטל את השכירות בכל עת, לרבות ביום ההשכרה או במהלכה. ועל המשכיר לפצות את המשכיר על שכירות (מלאה) של יום זה ולא תהיה לשוכר כל תענה או דרישה לעניין הפסדים ו/או נזקים שנגרמו לו כתוצאה מביטול ההשכרה בשל כך.

אבטחה

68. המשכיר רשאי לדרוש מהשוכר שיפקיד לידי המשכיר מסמך מזהה (ת.ז. או דרכון או רישיון נהיגה) כערבון במשך זמן ההשכרה וכתנאי להשכרה.

69. בסטודיו קיים מחסן שהוא מחוץ לתחום ההשכרה. לא יכנס השוכר ו/או מי מטעמו למחסן  מכל סיבה שהיא. היה והפר השוכר ו/או מי מטעמו את סעיף זה, יהיה השוכר אחראי לכל נזק או אובדן או גניבה של הציוד  במחסן.

 

70. בסטודיו מתקנות מצלמות אבטחה. כל התעסקות איתן או ניתוקן מהווה הפרה מהותית של הסכם ותחייב את המשכיר בקנס, זאת לצד שיפוי בגין נזק ו/או חוסר שיתגלה לאחר ההשכרה.

71. אין לעזוב את הסטודיו ללא השגחה בכל שעות השכירות. השוכר הינו האחראי הבלעדי לכל נזק באשר הוא שיגרם בעקבות עזיבת הסטודיו ללא תיאום עם המשכיר.

72. מובהר בזאת שהשוכר חייב לדווח ובאופן מידתי למשכיר וזאת עבור כל נזק או תקלה או כל אירוע אחר הרלוונטי לעניין זה. במקרה מעין זה יש לעצור כל שימוש/ פעולה וליצור קשר מידי עם המשכיר לקבלת הנחיות.

אחסון נתונים

73. השוכר ידאג להעברת כל המידע שאחסן בכלי האחסון ששכר (כרטיסי זיכרון וכו), בטרם השבתם למשכיר ולפני תום מועד השכירות.

74. השוכר ידאג להצטייד בחומרה הדרושה לשם כך.

75. ככל והשוכר לא עשה זאת, המשכיר ימחק כל חומר השמור על אמצעי אחסון שבבעלותו, וזאת עם השבתם.

76. חובת השוכר לדאוג לגבות כל מידע שבחר לשמור על אמצעי אחסון ששכר, וזאת לאמצעי אחסון בבעלותו.

תנאי תשלום:

77. כל המחירים באתר מוצגים עבור תשלום מידי בלבד. במקרה של עסקה בתשלומים או במקרה של דחיית תשלום מכל סיבה שהיא, יתווספו חיובים כמפורט בסעיפים 80 ו-81.

78. התשלום המלא יבוצע במועד ההזמנה, ולכל המאוחר ביום ההשכרה.

79. הסכמה על מועד התשלום המלא ו/או חלקי, השונה מזה המפורט בסעיף 79 תהיה אך ורק אם בחר השוכר באפשרות זו בעת ההזמנה באתר.

80. מוסכם כי עבור איחור בתשלום מהמועד שסוכם תתווסף תוספת מידית של 150 ₪.

81. בנוסף לכך, על כל חודש איחור מהמועד שסוכם תתווסף תוספת של 150 ₪ נוספים ועד לתשלום המלא בפועל.

82. כל המחירים אינם כוללים מע"מ.

83. לאחר פירעון התשלום המלא תשלח חשבונית מס/קבלה למייל שהוזן על ידי מזמין השירות.

שונות

84. השוכר מודע לכך ששטח הסטודיו הייעודי קטן מ-60 מ"ר, ואין אפשרות להכניס ציוד חריג מפאת גודל ו/או כמות.

85. למען הסר ספק, מובהר בזאת שלא תותר הכנסת ציוד כבד או כל דבר המחייב היערכות מיוחדת לרבות אך לא רק ציוד הגברה ותאורה וכזה המחייב הספק חשמל גבוה.

86. מובהר בזאת שלא תתאפשר כל השכרה או המשך השכרה מעבר לשעות פעילות הבניין. שעות הפעילות בימי חול הינן מהשעה 06:00 ועד השעה 23:00 (שישי עד השעה 16:00).

87. שימוש ברשת האינטרנט יעשה בהתאם לחוק. השוכר לא יעשה שימוש המנוגד לחוק או כל פעולה אחרת שיש בה להוות הפרעה ו/או לגרום נזק באשר הוא.

88. המשכיר רשאי לפרסם, בכל דרך שיבחר, תצלומים של ההפקה ו/או לעשות שימוש בחומרים שצולמו בסטודיו, זאת במטרה לקדם את הסטודיו ושירותיו. שוכר שאינו מעניין בכך, יציין זאת מראש.

89. השוכר אינו רשאי להעביר ו/או למחות  את השירות שהוזמן לצד שלישי ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשכיר .

90. השוכר מתחייב לעמוד בכל מהמחויבות וההנחיות העדכניות מאת הרשויות המוסמכות להתמודדות עם נגיף הקורונה.

91. השוכר הסטודיו יכול להכיל עד 15 אנשים. לא תותר כניסת אנשים מעבר לכך.

92. השוכר מצהיר כי כל הפרטים שמילא בעת ההזמנה נכונים, מדויקים ומלאים.

93. השוכר מצהיר כי קרא, מבין ומקבל את כל התנאים והגבלות כפי שמופיעים לעיל.

94. הפר השוכר או מי מטעמו מי מתנאי החוזה, המשכיר רשאי להורות על פינויו המיידי של הסטודיו. לא תהיה טענה, דרישה או תביעה לעניין זה.

95. מוסכם בין הצדדים, שבמקרה של מחלוקת משפטית, תהא הסמכות המקומית לבתי משפט במחוז תל אביב בלבד.