הסכם השכרה - תנאים והגבלות - vipdesign - סטודיו להשכרה | אולפן ירוק | צילום מוצרים

הסכם השכרה – תנאים והגבלות

• מזמין השירות מצהיר כי הוא הבעלים של החברה/העסק ו/או נתנה לו ההרשאה לבצע את ההזמנה בשם החברה/העסק ו/או אדם אחר ומילא את הפרטים מלאים, נכונים ומדויקים. הגשת פרטים אישיים כוזבים הנה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לפוטוגרפר ישראל.

• חברה ו/או עסק ו/או אדם כפי שמופיע בסעיף "שם החברה (שם לחיוב)" ב"טופס הזמנת השכרה של הסטודיו/אולפן" להלן השוכר.

• הסטודיו VIPDesign לרבות כל הציוד בו שייכים ל"פוטוגרפר ישראל" ע.מ.: 031923881 להלן המשכיר.

1. הזמנה זו תחשב כהסכם סופי בין מזמין השירות ו/או השוכר לבין המשכיר.
2. הסטודיו רשאי לבטל הזמנה בכל עת.
3. ניתן לשנות את מועד ההשכרה או לבטל את ההזמנה עד 3 ימים לפני זמן ההשכרה ללא כל עלות.
4. כל שינוי או ביטול לאחר מועד זה יחויב ב50% מעלות ההשכרה.
5. ביטול ביום ההשכרה יחויב ב50% מעלות ההשכרה ולא פחות מ- ₪600.
6. השוכר מצהיר כי בדק ומצא כי הסטודיו ו/או הציוד מתאימים לדרישותיו ולא תהיה לו כל טענה בנושא זה.
7. היה וביום ההשכרה קיים רעש שלא מאפשר צילומים בסטודיו ו/או נמצא כי חלק מציוד תקול, רשאי המשכיר לשיקול דעתו לאפשר לשוכר להחליף את יום ההשכרה ביום אחר ובתיאום מראש. בכל מקרה, לא יינתן פיצוי כספי.
8. במידה ונגרם נזק כתוצאה מסיבה שהיא באחריות הסטודיו מוסכם כי סכום הפיצוי לא יעלה על סכום השכירות אותה שילם השוכר למשכיר.
9. הסטודיו לא יהיה אחראי לכל נזק בציוד ו/או נפש ו/או בגוף של השוכר או מי מטעמו משימוש ו/או שהות בסטודיו. מאחר וחברות הביטוח לא מוכנות לבטח את ההשכרה בסטודיו הן לציוד והן לצד ג' ובכלל, השוכר מצהיר כי ידוע לו שלא קיים ביטוח ומסכים כי הוא יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק בציוד ו/או בנפש ו/או בגוף בכל זמן ההשכרה לכל הציוד במקום וכל האנשים הנוכחים במקום בזמן ההשכרה.
10. השוכר יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לציוד ו/או למקום בזמן ההשכרה. היה ונגרם נזק לציוד או למקום, ידאג השוכר לתקן את הנזק ולהחזיר את הציוד ו/או המקום למצב תקין כפי שהיה לפני מועד ההשכרה וזאת 5 ימים לכל המאוחר ממועד ההשכרה, היה ולא עשה זאת ו/או לא ניתן לתקן הנזק ישלם השוכר באופן מידי למשכיר את עלות ציוד חדש שווה ערך ומקביל לציוד שניזוק, על כל יום של עיקוב בתשלום ישלם השוכר למשכיר בנוסף את עלות השכרת הציוד שניזוק וזאת עד ליום קבלת הציוד המתוקן ו/או החדש.
11. אין להוציא את הציוד מחוץ לסטודיו ללא קבלת אישור בכתב לכך.
12. בסטודיו קיים מחסן שהוא מחוץ לתחום ההשכרה, לא יכנס השוכר ו/או מי מטעמו לחדר זה מכל סיבה שהיא. היה והפר השוכר את סעיף זה, יהיה השוכר אחראי לכל נזק, אובדן או גנבה של ציוד ו/או מוצרים שנמצאים במחסן.
13. בסטודיו קיימים 2 מחשבים: א. מחשב נייד של חברת לנובו שהוא לשימוש השוכר במועד ההשכרה. ב. מחשב PC ו/או דיסקים חיצוניים ו/או כרטיסי זיכרון הם מחוץ לתחום השוכר, אין לעשות כל שימוש במחשב זה ו/או דיסקים חיצוניים ו/או כרטיסי זיכרון ללא קבלת הסכמה בכתב מהמשכיר. היה ונגרם נזק לציוד זה ו/או החומרים שנמצאים בו השוכר יישא באחריות על נזק זה לרבות פיצוי במידה ולא יהיה ניתן לשחזר את החומרים.
14. המשכיר לא יהיה אחראי לציוד של צד ג' שהובא לסטודיו.
15. המשכיר לא יהיה אחראי לציוד שנשאר בסטודיו בתום מועד ההשכרה, מוסכם בזאת כי היה ונשאר ציוד של צד ג' בסטודיו ידאג השוכר לקחת את ציוד זה לכל המאוחר 5 ימים ממועד ההשכרה, לאחר מועד זה הציוד יועבר לבעלות המשכיר, ולשוכר לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המשכיר מכל מין וסוג שהוא.
16. השוכר רשאי (ואף מומלץ) לבוא לבקר בסטודיו (בתאום מראש) לבדוק שאכן הסטודיו והציוד המושכרים מתאימים לדרישותיו.
17. בעת קבלת המקום והציוד השוכר יבדוק את תקינות המקום ובמידה והשוכר מזהה בלאי ו/או ציוד לא תקין יודיע זאת למשכיר וידווח על כך באימייל ו/או מסרון למשכיר לשם תיעוד וזאת 15דק' לכל המאוחר מתחילת ההשכרה. היה ולא עשה זאת ו/או לא שלח אימייל ו/או מסרון תוך פרק זמן זה, יחשב הדבר כי המקום והציוד תקינים.
18. המשכיר רשאי לדרוש מהשוכר שיפקיד לידי המשכיר מסמך מזהה (ת.ז. או דרכון) כערבון במשך זמן ההשכרה וכתנאי להשכרה.
19. המשכיר לא יעבוד עם לקוחות שעושים ניסויים בבעלי חיים ו/או לקוחות מתחום תעשיית הנשק על כל רבדיו. לכן, השוכר מצהיר ומתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו ו/או הלקוח שאליו מיועדת העבודה לא עשו ניסויים בבעלי חיים (בכל או בחלקים ממוצריו) ו/או אינם חלק מתעשיית הנשק על כל רבדיה. היה ויתברר כי אין כך הדבר, רשאי המשכיר לבטל את השכירות בכל עת לרבות ביום ההשכרה או במהלכה. ועל המשכיר לפצות את המשכיר על שכירות (מלאה) של יום זה ולא תהיה לשוכר כל תענה או דרישה על הפסדים שנגרמו לו כתוצאה מביטול ההשכרה ובכלל.
20. על כל מטר של רקע (נייר, בד או ריצפה לבנה) שנהרס (יספר מתחילת האזור שנהרס ועד לתחילת הרקע) כתוצאה משימוש (לכלוך שלא ניתן לניקוי ו/או קמט ו/או קרע) ישלם השוכר למשכיר תוספת של 50שח.
21. מוסכם כי עבור כל שעת השכרה נוספת או חלק ממנה ישלם השוכר למשכיר סכום של 200שח עבור השכירות וזאת בסוף יום הצילומים ובמזומן ו/או בהעברה בנקאית ו/או באפליקצית bit או pay.
22. במידה והזמין השוכר ליווי מקצועי לכל משך ההשכרה ו/או שירותי צילום, מוסכם כי עבור כל שעה נוספת או חלק ממנה (מעבר למה שהוזמן) ישלם השוכר למשכיר סכום של 200שח וזאת בסוף יום הצילומים ובמזומן ו/או בהעברה בנקאית ו/או באפליקצית bit או pay.
23. היה והשוכר מעוניין לשכור מהמשכיר ציוד נוסף מעבר למפורט בהזמנה והיה והציוד פנוי באותו היום, מוסכם כי השוכר ישלם למשכיר את הסכום כפי שמופיע באתר הסטודיו וזאת לכל המאוחר עד לסוף יום הצילומים ובמזומן ו/או בהעברה בנקאית ו/או באפליקצית bit או pay.
24. בסטודיו מתקנות מצלמות אבטחה. התעסקות איתן או ניתוקן מהווה הפרה מהותית של הסכם זה וכל נזק ו/או חוסר שיתגלה לאחר ההשכרה (ועד לשבוע לאחריה) יהיה באחריותו של השוכר.
25. השוכר יחזיר את הסטודיו נקי ומסודר כפי שקיבל אותו.
26. תנאי תשלום:
א. תשלום מלא יינתן במועד ההזמנה ו/או לכל המאוחר ביום ההשכרה.
ב. הסכמה על מועד התשלום המלא ו/או חלקי השונה מזה המפורט בסעיף 26 א' תהיה אך ורק אם בחר השוכר באפשרות זו בעת ההזמנה באתר.
ג. מוסכם כי עבור איחור בתשלום מהמועד שסוכם תיווסף תוספת של 150שח. ובנוסף לכך על כל חודש איחור מהמועד שסוכם תיווסף תוספת של 150שח נוספים.
ד. כל המחירים אינם כוללים מע"מ.
ה. לאחר פרעון התשלום תשלח חשבונית מס/קבלה למייל שהוזן עיי מזמין השירות.
27. בכל מקרה של מחלוקת או סכסוך מסכים השוכר כי תביעות תוגשנה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.
28. השוכר מצהיר כי כל הפרטים שמילא בעת ההזמנה נכונים, מדויקים ומלאים.
29. השוכר מצהיר כי הוא קרא, מבין ומקבל את כל התנאים והגבלות כפי שמופיעים לעיל.

פתח צ'אט
צ'אט בווטסאפ
הי,
במה אוכל לעזור לך?